Магістратура


На кафедрі системотехніки підготовка магістрів за спеціальністю Інформаційні технології проектування ІТП та спеціальністю Системне проектування (СПр)для осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра та ОКР спеціалістаза специальностью “Комп’ютерні науки”.  Крім того ведеться підготовка магістрів за спеціальністю Комп’ютеризовані системи управління і автоматика КСУА для осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра та ОКР спеціалістаза специальностью Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології (Системна Інженерія). У магістратуру на конкурсній основі приймаються студенти, які успішно склали вступні іспити, мають  і мають певні результати у науковій роботі за фахом.
Магістерська підготовка включає вивчення дисциплін за навчальним планом і поглиблені дослідження з обраної наукової тематики під керівництвом викладача кафедри.

Керівники магістратури та їх спецкурси:

 • проф. І.В. Гребеннік “Математичне моделювання і розв’язання задач комбінаторної оптимізації в геометричному проектуванні”,
 • проф. В.В. Безкоровайний “Математичні моделі та методи структурно-топологічного синтезу територіально-розподілених об’єктів”,
 • проф. С.І. Чайників “Методологія системного аналізу і проектування сучасних комп’ютеризованих бізнес-систем”,
 • доц. М.Ю. Вишняк “Сучасні методи проектування та управління організаційними системами”,
 • проф. В.Г. Іванов “Методи дослідження поведінкових властивостей розподілених систем при їх проектуванні”,
 • доц. Н.І. Калита “Дослідження і розробка методів і інструментальних засобів автоматизованого управління поведінкою соціальних груп в організаційних системах”,
 • доц. Ю.В. Міщеряков “Методи синтезу та оптимізації розподілених корпоративних комп’ютерних систем”,
 • доц. Л.М. Ребезюк “Дослідження та розробка механізмів пошуку проектних рішень з використанням ситуаційно-прецедентного методу в різних предметних областях”,
 • доц. Л.В. Колесник “Методи та моделі прийняття рішень в умовах багатокритеріальності та невизначеності.”
 • доц. З.А. Імангулова “Структурний синтез територіально розподілених об’єктів (ТРО); еволюційне моделювання; управління персоналом”.

При успішному захисті магістерської роботи ДЕК рекомендує продовжувати навчання в аспірантурі.
Теми магістерських робіт

За спеціальністю ІТП:

 • Дослідження методів формального визначення маршрутів проходження даних в інформаційно-комп’ютерних системах;
 • Розробка і дослідження методів взаємодії учня та викладача в системі дистанційного навчання з використанням Internet-технологій;
 • Дослідження задач оптимізації на множині перестановок і розробка математичного та програмного забезпечення їх розв’язання;
 • Інтелектуальний аналіз даних проекту;
 • Дослідження математичних моделей і розробка алгоритмів розподілу ресурсів в підсистемах підтримки прийняття рішень;
 • Дослідження і розробка програмно-апаратного комплексу оперативного аналізу та планування фінансового стану університету (підсистема ППО ІАС “Університет”);
 • Розробка і аналіз алгоритмів проектування топологічних структур інформаційно-обчислювальних мереж з урахуванням їх живучості;

За спеціальністю СПр:

 • Структурно-параметрична ідентифікація моделі багатофакторного оцінювання методом штучних нейронних мереж;
 • Структурно-параметрична ідентифікація моделі багатофакторного оцінювання методом генетичних алгоритмів;
 • Розробка і дослідження моделі оцінки функціональних характеристик ЕОМ на етапі проектування;
 • Моделі синтезу та адаптації засобів контролю в розподілених організаційно-технологічних системах;
 • Інформаційні технології проектування бізнес-процесів.

За спеціальністю КСУА:

 • Інформаційне забезпечення планування проекту створення системи автоматики;
 • Розробка і дослідження моделей динаміки та управління процесами виробництва й збуту продукції в багаторівневому виробничо-збутовому комплексі;
 • Розробка і дослідження імітаційної моделі динаміки перехідних процесів в територіально-розподілених системах обслуговування;
 • Дослідження та розробка математичного забезпечення АСДУ транспорту ГЗК;
 • Розробка і дослідження методу синтезу паралельних помножувачів з вбудованими засобами діагностування,
 • Синтез і дослідження математичних моделей призначення сил і засобів при локалізації НС;
 • Розробка та дослідження математичних моделей розміщення спеціалізованих сил і засобів для локалізації НС.