Магістратура

На кафедрі системотехніки ведеться підготовка магістрів за спеціальністю Інформаційні технології проектування ІТП і спеціальності Системне проектування (СПр) для осіб, які отримали освітню ступінь бакалавра і ОКР спеціаліста за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.

Крім того на кафедрі системотехніки ведеться підготовка магістрів за спеціальністю Комп’ютеризовані системи управління і автоматика КСУА для осіб, які отримали освітню ступінь бакалавра і ОКР спеціаліста за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Системна інженерія).

Магістерська підготовка включає вивчення дисциплін за навчальним планом і поглиблені дослідження з обраної наукової тематики під керівництвом викладача кафедри.

 

Магістерські програми кафедри системотехніки «Системне проектування» і «Інформаційні технології проектування» є спорідненими програмами і входять до спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».

 

Магістерська програма «Інформаційні технології проектування»

 

Інформаційні технології проектування – галузь комп’ютерних наук, пов′язана з комп’ютеризацією процесів розробки апаратно-програмних комп’ютерних систем і великих програмних комплексів різного призначення для застосування на всіх етапах індивідуального чи колективного проектування складних об’єктів і систем. Профілізація ІТП – проектування, розробка і реінжиніринг комп’ютеризованих систем управління і систем підтримки прийняття рішень. Технології проектування і реінжинірингу комп’ютеризованих систем широко використовуються в управлінні не тільки виробничими процесами, а й соціально-економічними об’єктами (бізнес-системами).

У назві магістерської програми є слова «технології» і «проектування», які зазвичай пов′язують з розробкою технічних пристроїв або технологічних процесів. Але випускники ІТП створюють програмні комплекси для управління складними об’єктами, а для цього необхідно володіти технологією. Ми навчаємо технології розробки інформаційно-управляючих систем. Створення таких систем у високорозвинених країнах стандартизовано. Випускник, який опанував таку стандартизовану технологію, бачить систему в цілому а, отже, може бути як розробником будь-який з її частин, так і керівником (Project Manager), здатним оцінити результати проектування. В цілому фахівець з ІТП володіє не тільки інструментарієм, а й технологією розробки комп’ютерних інформаційно-управляючих систем.

 

Професійна діяльність магістрів ІТП – це:

 • проектування, створення і реалізація управляючих інформаційних систем з використанням сучасних технологій колективної розробки;
 • програмування, тестування, захист і експлуатація управляючих інформаційних систем;
 • комп’ютерні мережі і бази даних;
 • застосування поглиблених знань в області Internet-технологій, Web-базованих систем;
 • управління проектами і реінжиніринг;
 • застосування технологій і методів системного аналізу і прийняття рішень при створенні великих і складних систем.

 

Магістр ІТП вміє:

 • розробляти проект системи, бути керівником і виконавцем будь-якої його частини;
 • виконувати комп’ютерну частину проекту;
 • виступати в якості аналітика, який реалізує блок прийняття рішення, системний аналіз і оптимізацію характеристик проектованої системи з урахуванням особливостей предметної області, умов експлуатації;
 • застосовувати сучасні інформаційні технології при проектуванні розподілених додатків для моделювання та оптимізації технічних об’єктів, включаючи моделювання розподілених систем обробки даних.
 • застосовувати сучасні технології проектування при створенні високопродуктивних розподілених структур: архітектур кластерних систем, інтелектуальних розподілених сховищ даних, грід-систем, хмарних реалізацій.

 

Магістерська програма «Системне проектування»

 

Системне проектування – це міждисциплінарна методологія побудови інтелектуальних середовищ, призначених для вирішення завдань дослідження складних об’єктів (систем, процесів) різної фізичної природи комп’ютерними засобами та за активної участі людей (експертів, аналітиків, інженерів, дослідників). Головною метою системного проектування є розробка проектних рішень і виконання досліджень на великих обсягах даних на основі пошуку та інтелектуальної обробки даних в розподілених комп’ютерних мережах типу Грід і Хмара.

Системне проектування спрямоване на дослідження складних систем і процесів, моделювання яких вимагає комплексного підходу з використанням математичних методів, комп’ютерних технологій і взаємодії людини-експерта (або аналітика) з комп’ютерними системами. Воно охоплює етап попереднього проектування, коли формуються вимоги до можливого технічного завдання, виходячи з аналізу потоків даних майбутньої системи і її призначення, дослідження і вибору доцільних алгоритмів її функціонування.

Управління даними базується на використанні програмного забезпечення та апаратних засобів, що забезпечують попередню обробку «сирих» даних, їх архівацію і зберігання, пошук і всебічну інтелектуальну обробку. Тому виділяють чотири різні технології: асиміляції даних, зберігання даних, високопродуктивних обчислень і інтелектуальної обробки даних (витяг знань).

 

Професійна діяльність магістрів СПР – це:

 • розв’язання широкого спектра задач обробки даних, необхідних для досягнення поставленої мети проектування;
 • пошук і інтелектуальна обробка даних в комп’ютерних мережах;
 • аналіз, побудова моделей і реалізація методів обробки даних;
 • розробка варіантів структур і архітектурних рішень для складних об’єктів і вибор оптимальних проектних рішень, що реалізують мету проектування.

 

Магістр СПР вміє:
 • створювати високопродуктивні розподілені структури: архітектури кластерних систем, інтелектуальні розподілені сховища даних, грід-системи, хмарні реалізації;
 • створювати інтелектуальні системи, що виконують високопродуктивні наукові обчислення, в тому числі, паралельні обчислення, реалізовувати методи інтелектуальної обробки даних (Data Mining);
 • виконувати еволюційні обчислення: “м’які” обчислення (нейронні обчислення, нечітка логіка), самоорганізація і самонавчання систем, генетичні алгоритми;
 • створювати розподілені додатки для моделювання та оптимізації технічних об’єктів, включаючи моделювання розподілених систем обробки даних.
 

Магістерська програма кафедри системотехніки «Комп’ютеризовані системи управління і автоматика» (КСУА)

Входить до спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Об’єктом діяльності за спеціалізацією КСУА є системи планування і управління технічними, технологічними і організаційними об’єктами.

Магістр за спеціальністю АКІТ по спеціалізації КСУА розробляє, адаптує до предметної області математичні моделі і методи для аналізу, дослідження і проектування комп’ютеризованих систем планування і управління технічними, технологічними і організаційними об’єктами.

Концепція підготовки магістрів за спеціалізацією КСУА передбачає такі базові напрямки:

 • математичне моделювання складних об’єктів і систем управління;
 • проектування автоматизованих систем та комп’ютеризованих систем управління;
 • проектування мікропроцесорних систем автоматики;
 • розробка методології створення технологій проектування систем управління.

Магістр КСУА вміє:

 • управляти вимогами на всіх рівнях системної ієрархії;
 • застосовувати сучасні методи і інструменти розробки систем управління і автоматики включаючи архітектурний підхід;
 • розробляти програмне забезпечення систем автоматизованого управління на основі сучасних інформаційних технологій, теорії управління і прийняття рішень, новітніх технологій програмування і методів штучного інтелекту;
 • організовувати і проводити випробування систем і аналізувати результати випробувань;
 • налагоджувати ефективну людино-машинну взаємодію;
 • реалізовувати інтегровані системні рішення, які враховують різнорідність і розподіленість елементів, що складають систему;
 • управляти змінами.

Професійна діяльність магістрів КСУА – це:

 • розробка, впровадження та експлуатація будь-яких систем управління виробництвом, документообігом, логістикою на базі сучасних комп’ютерних та інформаційних систем;
 • розробка та тестування програмних засобів систем управління, питання захисту інформації в цих системах;
 • розробка архітектури та апаратної частини комп’ютеризованих, мікропроцесорних та мікроконтролерних систем автоматики;
 • управління проектами та реінжиніринг

 

 

Теми магістерських робіт

За спеціальністю ІТП:

 • Дослідження методів формального визначення маршрутів проходження даних в інформаційно-комп’ютерних системах;
 • Розробка і дослідження методів взаємодії учня та викладача в системі дистанційного навчання з використанням Internet-технологій;
 • Дослідження задач оптимізації на множині перестановок і розробка математичного та програмного забезпечення їх розв′язання;
 • Інтелектуальний аналіз даних проекту;
 • Дослідження математичних моделей і розробка алгоритмів розподілу ресурсів в підсистемах підтримки прийняття рішень;
 • Дослідження і розробка програмно-апаратного комплексу оперативного аналізу та планування фінансового стану університету (підсистема ППО ІАС “Університет”);
 • Розробка і аналіз алгоритмів проектування топологічних структур інформаційно-обчислювальних мереж з урахуванням їх живучості;

За спеціальністю СПр:

 • Структурно-параметрична ідентифікація моделі багатофакторного оцінювання методом штучних нейронних мереж;
 • Структурно-параметрична ідентифікація моделі багатофакторного оцінювання методом генетичних алгоритмів;
 • Розробка і дослідження моделі оцінки функціональних характеристик ЕОМ на етапі проектування;
 • Моделі синтезу та адаптації засобів контролю в розподілених організаційно-технологічних системах;
 • Інформаційні технології проектування бізнес-процесів.

За спеціальністю КСУА:

 • Інформаційне забезпечення планування проекту створення системи автоматики;
 • Розробка і дослідження моделей динаміки та управління процесами виробництва й збуту продукції в багаторівневому виробничо-збутовому комплексі;
 • Розробка і дослідження імітаційної моделі динаміки перехідних процесів в територіально-розподілених системах обслуговування;
 • Дослідження та розробка математичного забезпечення АСДУ транспорту ГЗК;
 • Розробка і дослідження методу синтезу паралельних помножувачів з вбудованими засобами діагностування,
 • Синтез і дослідження математичних моделей призначення сил і засобів при локалізації НС;
 • Розробка та дослідження математичних моделей розміщення спеціалізованих сил і засобів для локалізації НС.