Магістратура


На кафедрі системотехніки підготовка магістрів за спеціальністю Інформаційні технології проектування ІТП здійснюється з 1999 р., з 2002 р. відкрита підготовка магістрів за спеціальністю Комп’ютеризовані системи управління і автоматика КСУА, з 2013 р. відкрита підготовка магістрів за спеціальністю Системне проектування (СПр). У магістратуру на конкурсній основі приймаються студенти, які успішно склали вступні іспити, мають  і мають певні результати у науковій роботі за фахом.
Магістерська підготовка включає вивчення дисциплін за навчальним планом і поглиблені дослідження з обраної наукової тематики під керівництвом викладача кафедри.

Керівники магістратури та їх спецкурси:

 • проф. І.В. Гребеннік “Математичне моделювання і розв’язання задач комбінаторної оптимізації в геометричному проектуванні”,
 • проф. В.В. Безкоровайний “Математичні моделі та методи структурно-топологічного синтезу територіально-розподілених об’єктів”,
 • проф. С.І. Чайників “Методологія системного аналізу і проектування сучасних комп’ютеризованих бізнес-систем”,
 • доц. М.Ю. Вишняк “Сучасні методи проектування та управління організаційними системами”,
 • проф. В.Г. Іванов “Методи дослідження поведінкових властивостей розподілених систем при їх проектуванні”,
 • доц. Н.І. Калита “Дослідження і розробка методів і інструментальних засобів автоматизованого управління поведінкою соціальних груп в організаційних системах”,
 • доц. Ю.В. Міщеряков “Методи синтезу та оптимізації розподілених корпоративних комп’ютерних систем”,
 • доц. Л.М. Ребезюк “Дослідження та розробка механізмів пошуку проектних рішень з використанням ситуаційно-прецедентного методу в різних предметних областях”,
 • доц. Л.В. Колесник
 • доц. З.А. Імангулова

При успішному захисті магістерської роботи ДЕК рекомендує продовжувати навчання в аспірантурі.
Теми магістерських робіт

За спеціальністю ІТП:

 • Дослідження методів формального визначення маршрутів проходження даних в інформаційно-комп’ютерних системах;
 • Розробка і дослідження методів взаємодії учня та викладача в системі дистанційного навчання з використанням Internet-технологій;
 • Дослідження задач оптимізації на множині перестановок і розробка математичного та програмного забезпечення їх розв’язання;
 • Інтелектуальний аналіз даних проекту;
 • Дослідження математичних моделей і розробка алгоритмів розподілу ресурсів в підсистемах підтримки прийняття рішень;
 • Дослідження і розробка програмно-апаратного комплексу оперативного аналізу та планування фінансового стану університету (підсистема ППО ІАС “Університет”);
 • Розробка і аналіз алгоритмів проектування топологічних структур інформаційно-обчислювальних мереж з урахуванням їх живучості;
 • Структурно-параметрична ідентифікація моделі багатофакторного оцінювання методом штучних нейронних мереж;
 • Структурно-параметрична ідентифікація моделі багатофакторного оцінювання методом генетичних алгоритмів;
 • Розробка і дослідження моделі оцінки функціональних характеристик ЕОМ на етапі проектування;
 • Моделі синтезу та адаптації засобів контролю в розподілених організаційно-технологічних системах;
 • Інформаційні технології проектування бізнес-процесів.

За спеціальністю КСУА:

 • Інформаційне забезпечення планування проекту створення системи автоматики;
 • Розробка і дослідження моделей динаміки та управління процесами виробництва й збуту продукції в багаторівневому виробничо-збутовому комплексі;
 • Розробка і дослідження імітаційної моделі динаміки перехідних процесів в територіально-розподілених системах обслуговування;
 • Дослідження та розробка математичного забезпечення АСДУ транспорту ГЗК;
 • Розробка і дослідження методу синтезу паралельних помножувачів з вбудованими засобами діагностування,
 • Синтез і дослідження математичних моделей призначення сил і засобів при локалізації НС;
 • Розробка та дослідження математичних моделей розміщення спеціалізованих сил і засобів для локалізації НС.