Кафедра системотехніки веде підготовку студентів за двома спеціальностями «Комп’ютерні науки» та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, спеціалізація«Системна інженерія». Студенти вивчають обов′язкові загальноосвітні дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки. У програму підготовки бакалаврів, розраховану на 4 роки навчання, включені такі дисципліни як, «Дискретна математика», «Системний аналіз», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Організація баз даних і знань», «Моделювання систем», «Web-технології і Web-дизайн »,« Операційні системи »,« Комп’ютерні мережі »,« Управління IT-проектами »та ін.

Починаючи з 3 курсу, кафедра СТ пропонує студентам цикли дисциплін за своєю спеціалізацією, які включають «Об’єктно-орієнтований аналіз в проектуванні систем», «Сервісна архітектура програмного забезпечення», «Internet-технології розподіленої обробки інформації», «Інформаційні технології реінжинірингу», « спеціалізовані бази даних »,« Моделі і засоби в управлінні проектами СУА »і ін.

Теоретичне навчання студентів поєднують з виконанням практичних завдань та проектів в студентських гуртках «Розробка інструментальних засобів візуального проектування», «Розробка алгоритмів і програмного забезпечення для вирішення завдань структурного синтезу та аналізу територіально розподілених систем», «Проектування систем навчання», а також на філії кафедри в ПрАТ «Інститут автоматизованих систем» (ІАС) (генеральний директор – канд. техн. наук, проф. Б.А. Колесник).