Результати досліджень та розробки

На основі фундаментальних досліджень кафедри системотехніки вирішуються прикладні задачі створення систем підтримки прийняття рішень для різних соціально-економічних і технічних об’єктів. Визначні розробки кафедри:

  • концепція інформатизації Харківської області;
  • технічний проект на пусковий комплекс Урядової інформаційно-аналітичної системи запобігання надзвичайним ситуаціям (НС);
  • технічний проект на автоматизовану систему реєстрації, обробки і контролю проходження поштових відправлень на території України;
  • концепція і програма створення Державної інтегрованої інформаційно-аналітичної системи для управління рухомими об’єктами;
  • принципи побудови і методи проектування систем підтримки прийняття рішень;
  • системи управління процесами проектування, створення і розвитку територіально-розподілених систем;
  • інформаційні технології в задачах геометричного проектування;
  • методологія системного аналізу і проектування сучасних комп’ютеризованих бізнес-систем;
  • інформаційні технології реінжинірингу бізнес-процесів.

Результати досліджень використовуються в атестаційних роботах бакалаврів та магістрів, а також під час викладання дисциплін: «Internet-технології розподіленої обробки інформації», «Технології розробки корпоративних Web-додатків», «Прийняття рішень у бізнес-аналізі», «Проектування комп’ютеризованих систем управління», «Математичні методи оптимізації», «Управління проектами розробки корпоративних комп’ютерних систем», «Комп’ютерне моделювання динаміки систем» «Сучасні технології управління в організаційних системах».

Завдяки значним науковим напрацюванням кафедра системотехніки регулярно перемагає в конкурсах Міністерства освіти і науки України та одержує фінансування на дослідження за рахунок державного бюджету.

Кафедра системотехніки взяла участь у конкурсному відборі МОН України науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням на 2019-2020 роки з проектом «Створення інноваційних комп’ютерних технологій розв’язання задач прийняття рішень в системах промислового та оборонного призначення». На проект отримано листи підтримки від підрозділів Міністерства оборони України, Укроборонпрому тощо.

За результатами наукових досліджень у 2013-2018 рр. опубліковано: 13 монографій, 14 навчальних посібників, 179 статей в фахових виданнях, з них 26 – у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Sciens, 221 тез наукових доповідей та отримано 3 патенти.