Науково-навчальний центр інформатизації органів управління

Центр інформатизації органів управління (ННЦІОУ) ХНУРЕ утворено при кафедрі системотехніки з метою подальшого розвитку фундаментальних та прикладних досліджень у галузі систем інформаційного забезпечення та підготовки прийняття рішень для органів управління різного рівня, підвищення ефективності використання наукового потенціалу кафедри, факультету та покращення підготовки науково-педагогічних кадрів і студентів.

Основні завдання центру:

  • проведення науково-дослідної, виробничої, педагогічної діяльності, надання послуг органам управління, населенню тощо у галузі інформатизації за тематикою кафедри системотехніки (розробка математичних моделей, алгоритмів та розв’язання функціональних задач або комплексів задач територіально-розподілених систем організаційного управління);
  • вивчення та обмін досвідом роботи у споріднених науково-дослідних установах, ВНЗ та підприємствах шляхом участі у роботі науково-технічних конференцій, семінарів, виставок тощо з метою узагальнення інформації та підвищення рівня проведення науково-дослідних робіт;
  • сприяння удосконаленню навчального процесу кафедри системотехніки, залучення студентів до виконання досліджень, використання результатів досліджень у навчальному процесі та при організації курсового й дипломного проектування;
  • проведення теоретичних досліджень та прикладних розробок у галузі математичного моделювання, прийняття рішень та управління регіональними соціально-економічними системами.

Центр провадить наукову, науково-технічну та педагогічну діяльність, міжнародне наукове співробітництво, підготовку кадрів тощо, в галузі моделювання та створення інтелектуальних інформаційних систем підтримки прийняття рішень органів управління; бере участь у розробці та реалізації галузевих, регіональних інноваційних проектів і програм з метою впровадження сучасних інформаційних технологій, процесів і продуктів; організовує збір і вивчення науково-технічної інформації за напрямами наукової діяльності, проводить аналіз та теоретичне узагальнення наукових даних, результатів експериментів і моделювання.

За результатами діяльності лабораторії за останні 5 років:

Виконано Д/б № 293 «Розробка методології і математичних моделей соціально-економічних систем при реалізації концепції їх стійкого розвитку», 2015–2017 рр., науковий керівник проф. Гребеннік І.В.

Опубліковано монографії:

Петров Э., Петров К. Компараторная идентификация моделей многофакторного оценивания. – Saarbrucken, Germany: Palmarium Academic Publishing, 2014. – 224 с. http://www.setbook.com.ua/books/2014814.html

Губаренко Е.В., Овезгельдыев А.О., Петров Э.Г. Модели и методы управления устойчивым развитием социально-экономических систем: монография / Е.В. Губаренко А.О. Овезгельдыев, Э.Г. Петров; под общ. ред. Э.Г. Петрова. – Херсон: Гринь Д.С., 2013 –252 с.