Історія кафедри

Кафедра системотехніки – одна з перших у країні кафедр за напрямом «Кібернетика». Факт визнання кібернетики наукою підштовхнув професора Кузьміна І.В., авторитетного вченого і чудового організатора, до відкриття в 1967 р. кафедри  теоретичної кібернетики.  Перший склад кафедри становив 1,5 ставки штатних співробітників: 0,5 ст. зав. кафедри  та 1 ст. секретаря.

 

А до 1972 р. склад кафедри налічував 96 осіб.  Професорсько-викладацький склад  на  100% складали  кандидати й доктори технічних наук. З моменту виникнення кафедри почалось формування  наукової школи, засновником якої є перший завідувач кафедри – д.т.н., проф. Кузьмін І.В.

 

У 1968 р.  на кафедрі відбувся перший випуск студентів за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка». Серед них були співробітники кафедри проф. Євсєєв В.В., с.н.с. Зеленіна А.Г., Гончаров А.Н., Заяц Т.В.

 

З 1974 р. кафедру теоретичної кібернетики перейменовано на кафедру системотехніки (науковий напрям, що вивчає з позицій системного підходу питання проектування, функціонування і розвитку складних комп’ютеризованих інформаційно-керуючих систем).

 

З першого дня існування кафедра системотехніки  (СТ) включилась у роботу щодо створення перших автоматизованих систем управління великими промисловими  комплексами. Колектив кафедри налічував близько 100 наукових співробітників та інженерів. Кафедра, єдина серед подібних організацій,  мала свій власний обчислювальний центр (велика рідкість у ті часи), оснащений найпотужнішою на той період обчислювальною технікою.

У 1976 р. Кузьмін  І.В. був направлений у Вінницю, де під його керівництвом Вінницька філія Київського політехнічного інституту виросла в самостійний виш із кваліфікованими викладачами та сучасною матеріально-технічною базою – Вінницький політехнічний інститут. А кафедру системотехніки з 1976 по 2013 рік очолював академік Інженерної академії України, академік АН прикладної радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор Петров Едуард Георгійович – учень і один із перших аспірантів Кузьміна І.В.

 

У 80-ті роки кафедра стала одним з кількох унікальних центрів на території СРСР, взявши курс на новий науковий напрям – управління великими соціально-економічними системами з урахуванням людського фактора. Під керівництвом проф. Петрова Е.Г. були розроблені концепції інформатизації та управління для регіональних органів влади м. Харкова, Харківської та Донецької областей. Аналогічна робота була виконана і впроваджена для Марійської автономної республіки (Росія). Подальший розвиток отримали роботи з автоматизації управління міськими  підсистемами, розпочаті проф. Кузьміним І.В., а також новий напрям – управління групами населення (зокрема, трудовими ресурсами).

 

Високий рівень наукових розробок кафедри заклав підґрунтя тривалій та плідній співпраці з науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом автоматизованих систем управління міським господарством в складі науково-технічного об’єднання “Міськсистемотехніка” Київського міськвиконкому, НДІ м. Москви «АСУ-Москва», Томським Інститутом автоматизованих систем управління регіоном.

 

Кафедра СТ була також одним з піонерів проектування крупних регіональних  обчислювальних мереж в рамках створення загальнодержавної системи збору й переробки інформації.

 

Задля покращання підготовки інженерів-аналітиків комп’ютерних систем, інженерів з управління й обслуговування систем, для зміцнення зв’язків з  промисловими підприємствами й організаціями у 1986 р. в АТЗТ «Інститут автоматизованих систем» була організована і дотепер функціонує філія кафедри, яку очолює генеральний директор АТЗТ (сьогодні ІАС) – к.т.н., проф. Колесник Б.О. На філії кафедри проводяться заняття зі студентами 1–5 курсів, навчальні практики (виробнича, передатестаційна), лекції, лабораторні роботи, підготовка курсових і кваліфікаційних робіт. Заняття проводяться на сучасному обладнанні з використанням сучасних методів і технологій.

 

У 1994 р. при кафедрі СТ створено науково-навчальний  Центр інформатизації органів управління, який складався з двох науково-дослідницьких лабораторій: «Інформатизація» (керівник – к.т.н., в.н.с. Писклакова В.П.), яка займалась проектуванням і створенням великих інформаційних систем,  і «Раціональне використання ресурсів» (керівник   –   к.т.н.,   с.н.с. Захаров Л.П.), завдання якої – розробка ресурсозберігаючих технологій. Також, у 2003 р. була відкрита  навчально-наукова лабораторія проблем автоматизації управління дискретними технологічними та інформаційними процесами, очолювана к.т.н., проф. Кузьменком В.М., де розроблялись методи та інформаційні технології автоматизованого проектування організаційних і технологічних систем.

 

Науковими підрозділами розроблені і впроваджені у 2004 р. великі корпоративні автоматизовані системи: на замовлення Облдержадміністрації Харківської області  – щодо запобігання й локалізації надзвичайних ситуацій; на замовлення ДОПП УДППС «Укрпошта» – з обробки й контролю поштових відправлень на території України; на замовлення Мінтранспорту України виконувались значні фундаментальні та прикладні роботи з інформатизації управління рухомими об’єктами.

 

Йшов час, на кафедру СТ приходили нові викладачі і наукові співробітники, забезпечуючи спадкоємність поколінь. Серед кандидатів і докторів наук, підготовлених Кузьміним І.В. та його учнями, нинішні співробітники кафедри: викладачі В.В. Безкоровайний, Г.Є. Безугла, Є.В. Губаренко, В.Г. Іванов, З.А. Імангулова, Н.І. Калита, Л.В. Колесник, Ю.В. Міщеряков, А.О. Овезгельдиєв, О.В. Хряпкін,  С.І. Чайніков. Колектив кафедри поповнили випускники інших наукових шкіл і навчальних закладів –  М.Ю. Вишняк, І.В. Гребеннік, Л.М. Ребезюк, С.В. Тітов, А.І. Коваленко, В.М. Решетнік, Д.Е. Ситніков, Р.В. Петрова.

 

Усього кафедрою підготовлено більш як 2000 ІТ-фахівців і більш як 60 кандидатів і докторів наук – кадрів вищої кваліфікації, багато з яких є співробітниками кафедри, викладачами інших вишів або займають провідні позиції у крупному бізнесі.

У вересні 2013 року естафету керівництва кафедрою прийняв Гребеннік І.В. – д.т.н. професор кафедри системотехніки.

 

У 2015 – 2017 р.р. на кафедрі виконувалась НДР «Розробка методології і математичних моделей соціально-економічних систем при реалізації концепції їх стійкого розвитку», номер ДР 0115U001522 (керівник – д.т.н., проф. Гребеннік І.В.).

 

На сьогодні колектив кафедри налічує близько 50 викладачів та інженерів.

 

Науковими напрямами кафедри є: системний аналіз, моделювання та оптимізація складних організаційно-технічних систем; математичні моделі та методи структурно-топологічного синтезу територіально розподілених об’єктів; математичне моделювання та розв’язання задач комбінаторної оптимізації у геометричному проектуванні.

На сьогодні на кафедрі функціонують оснащені комп’ютерами та мультимедійною технікою лабораторії.

 

У 2016 році  на кафедрі створено та оснащено нову викладацьку аудиторію 268-а; у 2017 році створено та оснащено мультимедійною технікою за рахунок спільної діяльності з ПАТ ІАС іменну мультимедійну лекційну аудиторію ім. Е.Г. Петрова, ауд. 337.  У 2020 році  на кафедрі системотехніки створено та оснащено сучасною технікою навчально-наукову лабораторію Цифрових технологій за кошти проекту Erasmus + 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP, «Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян», код проекту dComFra, який з 2018 р. виконується на кафедрі.

 

Кафедра постійно отримує міжнародні гранти на розвиток проектів.

В рамках наукового та науково-технічного співробітництва із зарубіжними організаціями укладено Меморандум про співпрацю між Китайським інститутом електроніки, КНР («CIE») та Харківським національним університетом радіоелектроніки з метою сприяння співпраці між Сторонами у сфері технологій хмарних обчислень та великих даних (Cloud Computing & Big Data), лютий 2018 р.; укладено  угоду про культурне та наукове співробітництво між університетом Сапіенца м. Рим (Італія) та ХНУРЕ (Україна) 2019-2024 рр.; здійснено представництво у Міжнародній федерації з обробки інформації IFIP, (International Federation for Information Processing). проф. І.В. Гребеннік є представником України в Генеральній асамблеї IFIP.

 

Практикується і повсякчас поширюється міжнародний обмін викладачами студентами, аспірантами: у березні 2019 студ. Дмитро Чернишов взяв участь у Школі Big Data за грантовою програмою COST у м. Афіни, Греція; проф. Нечипоренко А.С. за грантовою програмою COST перебувала у Німеччині, університет Вільдау, вересень-листопад 2019; проф. Овезгельдиєв А.О. перебував на стажуванні в Туреччині, університет м. Стамбул, липень-серпень 2019.

 

Співробітники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень, за останні 2019–2022 р.р. ними захищено 6 кандидатських дисертацій. Проф. (0,25 ст.) кафедри СТ за сумісництвом , д.т.н. Аврамов К.В. у 2019 р. отримав Державну премію України в галузі науки і техніки.

 

Деякі дисципліни навчального плану підготовки бакалаврів викладаються англійською мовою  в окремо сформованих групах.  Декілька викладачів поєднують педагогічну роботу із працею в ІТ-компаніях, що сприяє всебічному освоєнню новітніх ІТ-технологій студентами. Практикується залучення провідних спеціалістів інших організацій та фірм до викладання професійно-орієнтованих дисциплін.

 

Кафедра має необхідну матеріально-технічну базу для проведення навчального процесу та науково-дослідної роботи.  Усі кафедральні лабораторії та аудиторії оснащено сучасними засобами навчання, у тому числі мультимедійним обладнанням. Для забезпечення вільного доступу до науково-методичних матеріалів комп’ютерні лабораторії всіх кафедр університету об’єднані у єдину локальну мережу.

 

За роки існування кафедри розвивались і трансформувались спеціальності відповідно до потреб країни і часу: 1968-1969 р. – АТ (Автоматика і телемеханіка); 1970-1985 р. – АСУ (Автоматизовані системи управління); 1985-1992 р. – САПР (Системи автоматизованого проектування); 1992-1998 р. – КСП (Комп’ютерні системи проектування), АУТОС (Автоматизоване управління в технічних і організаційних системах); з 1998 р. – ІТП (Інформаційні технології проектування), СУА (Системи управління й автоматики); з 2007 р. – напрям  КН (Комп’ютерні науки), напрям СІ (Системна інженерія).

 

Сьогодні кафедра СТ готує фахівців трьох освітніх рівнів за двома спеціальностями: 122 Комп’ютерні науки та 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (набір проводився до 2021 р.).

 

У 2016/17 навчальному році розпочато і продовжується донині підготовка студентів за прискореною формою навчання на базі ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.

 

У 2019/20 навчальному році започатковано нову бакалаврську освітню програму за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки:  Комп’ютерні науки та технології.

 

У 2019 р. – підписано договір про наміри щодо подвійних дипломів ХНУРЕ, магістерська програма СПР  з Azerbaijan University The faculty of Information and Communications Technology 060509-Computer Science–Curriculum (Masters program).

 

Починаючи з 2019 р. щорічний набір студентів на 1-й курс денної форми навчання за освітньою програмою Комп’ютерні науки та технології перевищує 130 осіб, у 2021 р. – 170 осіб, що свідчить про затребуваність та популярність освітньої програми і високий рівень підготовки, що забезпечують викладачі кафедри.

 

Під час навчання студенти підвищують свій професійний рівень, беруть участь у роботі семінарів і гуртків, організованих на базі наукових лабораторій.

 

Серед досягнень студентів кафедри такі: у 2018 р. 2 студенти кафедри стали призерами загальноукраїнської олімпіади з КН; у 2019 р. – 1 призерка загальноукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з КН; у 2021 р. студент кафедри став переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Інженерія вбудованих систем».

 

Кафедра постійно проводить видавничу діяльність. За останні роки співробітниками кафедри системотехніки підготовлено та видано понад 120 методичних розробок, 1 підручник, 7 навчальних посібників, 12 монографій. 136 статей у періодичних фахових виданнях України та більш як 50 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, що свідчить про якість наукових здобутків кафедри.

 

Високий рівень фахівців, підготовлених кафедрою, сприяє їх успішному працевлаштуванню на підприємствах і в організаціях Харкова та інших міст України і зарубіжжя. Істотна частина студентів ще під час навчання починають працювати за фахом і завершують навчання сформованими фахівцями, що мають досвід практичної роботи.

 

Сьогодні колектив кафедри продовжує плідно працювати, освоює сучасні технології, ефективно співпрацює з провідними підприємствами галузі, українськими та зарубіжними вишами.

1 лютого 2022 р. між Харківським ІТ-кластером і кафедрою системотехніки підписано Меморандум про партнерство та співробітництво. Цей Меморандум відкриває багато можливостей щодо співпраці, зокрема, участі ІТ-компаній у навчальній та профорієнтаційній роботі зі студентами, підвищенні кваліфікації викладачів тощо.