Ресурсне забезпечення освітніх програм

Кафедра системотехніки веде підготовку здобувачів за 4 освітніми програмами.

У межах спеціальності 122 Комп’ютерні науки:

  • освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки та технології», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
  • освітньо-професійна програма «Інформаційні технології проєктування», другого (магістерського) рівня вищої освіти;
  • освітньо-наукова програма «Системне проєктування», другого (магістерського) рівня вищої освіти.

У межах спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

  • освітньо-професійна програма «Системна інженерія», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що забезпечується сумісно кафедрами системотехніки (СТ) і комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ).

Для навчання здобувачів за освітніми програмами кафедра системотехніки використовує загально-університетські аудиторії, аудиторії загальноосвітніх кафедр та аудиторії, на площах яких вона розташовується.

Кафедра системотехніки має у своєму розпорядженні наступні аудиторії для проведення занять:

  • аудиторія 337 – іменна мультимедійна лекційна аудиторія ім. Е.Г.Петрова. Оснащена повним комплектом мультимедійного обладнання;
  • аудиторія 264 – навчально-наукова лабораторія «Моделювання систем». Оснащена 15 персональними комп’ютерами (ПК) та повним комплектом мультимедійного обладнання. Серед них 11 персональних комп’ютерів для роботи студентів, та 3 персональних комп’ютера і сервер з необхідним обладнанням для забезпечення роботи локальної мережі у серверній (аудиторія 264a);
  • аудиторія 389 – навчально-наукова лабораторія «Системного проєктування». Викладацька (аудиторія 389а) оснащена 5 персональними комп’ютерами (ПК). Навчальний клас (аудиторія 389в) оснащений 11 персональними комп’ютерами (ПК) та повним комплектом мультимедійного обладнання. Для забезпечення роботи локальної мережі в серверній (аудиторія 389б) встановлено персональний комп’ютер та сервер з необхідним обладнанням;
  • аудиторія 265 – навчально-наукова лабораторія «Прийняття рішень на базі великих даних в організаційних системах». На базі цієї аудиторії також працює науково-навчальний центр інформатизації органів управління. Лабораторія оснащена 4 персональними комп’ютерами;
  • аудиторія 353 – навчально-наукова лабораторія, для якої отримано обладнання за кошти проєкту ЕРАЗМУС+ 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP «Рамкова структура цифрових компетенцій для українських вчителів та інших громадян (dComFra)». Оснащена 14 персональними комп’ютерами (ПК) та мультимедійним обладнанням у повному обсязі.
  • викладацькі кафедри (ауд. 268а, 270, 277) оснащені 9 персональними комп’ютерами, які використовуються при захисті робіт студентів, та для підготовки викладачів до занять.

Навчально-наукові аудиторії і викладацькі кафедри системотехніки оснащені всім необхідним сучасним обладнанням, у тому числі мультимедійним, для реалізації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів. Усі аудиторії кафедри мають паспорти, які переглядаються та затверджуються щорічно. Усі персональні комп’ютери підключені до локальної мережі ХНУРЕ і мають доступ до глобальної мережі Інтернет.

Аудиторії кафедри системотехніки дозволяють проводити лекції, практичні заняття й лабораторні роботи, підготовку й захист курсових та кваліфікаційних робіт, консультації з дисциплін.

Комп’ютерний парк кафедри складає 61 одиницю. Всі комп’ютери мають сучасну елементну базу і придбані не більш 8 років тому. Кількість обладнання та програмного забезпечення є достатнім для проведення повного циклу навчання здобувачів за освітньою програмою. На всіх комп’ютерах кафедри системотехніки використовується ліцензійне програмне забезпечення. Встановлене програмне забезпечення активно використовується студентами під час виконання лабораторних та практичних робіт, в курсовому проектуванні та при виконанні атестаційних робіт. Студенти мають можливість для самостійної роботи на персональних комп’ютерах поза розкладом учбових занять.

За необхідністю, кафедра використовує комп’ютерні зали інформаційно-обчислювального центру університету з необхідним програмним забезпеченням або лекційні аудиторії, лабораторії та комп’ютерні класи наукового парку «Синергія», а також складає заявки на придбання необхідного для подальшого забезпечення освітнього процесу обладнання, програмного забезпечення та матеріалів.

Для забезпечення здобувачів інформаційними ресурсами викладачами кафедри для усіх дисциплін освітніх програм розроблений повний комплект методичного забезпечення (комплекс навчально-методичного забезпечення, КНМЗ). Електронні версії КНМЗ зберігаються на ресурсах локальної мережі кафедри й науковій бібліотеці ХНУРЕ та є доступними для кожного здобувача.

Здобувачам надається доступ до внутрішньої інформаційної мережі кафедри й університету, що дозволяє використовувати КНМЗ, розміщені в науковій бібліотеці. Наукова бібліотека ХНУРЕ має доступ до онлайнових баз даних, послугами якої може скористатися будь-який здобувач вищої освіти та співробітник університету, наприклад: правова БД «Ліга: Закон»; електронні версії підручників видавництва ЦУЛ – «Центр учбової літератури»; електронні журнали: «Захист інформації. INSIDE»; «Information Security»; online-журнали з наукової бібліотеки eLIBRARY тощо.

Згідно з робочими програмами викладачами кафедри розроблено повний комплект документів, які потрібні для забезпечення якісного навчання фахівців: плани проведення практичних занять, завдання для лабораторних робіт, дидактичні матеріали до самостійної роботи студентів. Усі навчально-методичні видання кафедри мають добре опрацьований викладачами та корисний для студентів методичний матеріал (списки рекомендованої літератури до курсу, переліки джерел для самостійного вивчення студентами, завдання та запитання для самоперевірки тощо). Загалом лабораторні, практичні заняття й курсові роботи у повному обсязі забезпечені необхідною для їх виконання методичною документацією (зокрема, робочі програми дисциплін передбачають графіки та критерії оцінювання, методи та вагові коефіцієнти, тести, методику тощо). Усі дисципліни забезпечені навчально-методичними матеріалами та засобами – підручниками, навчальними посібниками, комп’ютерними програмами, методичними вказівками і завданнями для виконання поточних і підсумкових контрольних робіт.

Якісну підготовку здобувачів за всіма освітніми програмами здійснюють штатні викладачі кафедри системотехніки, серед яких:

– 5 докторів технічних наук, професорів;

– 2 доктори технічних наук, доценти;

– 1 доктор технічних наук, старший науковий співробітник;

– 13 кандидатів технічних наук, доцентів;

– 4 кандидати технічних наук, старші наукові співробітники;

– 4 кандидати технічних наук;

– 2 старших викладачів;

– 9 асистентів.

Усі вони мають кваліфікацію відповідну до спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів, ведуть наукову діяльність, здійснюють керівництво науковою роботою здобувачів, мають достатній стаж роботи та своєчасно проходять підвищення кваліфікації або стажування.

Для підвищення якості навчання до підготовки здобувачів кафедра залучає провідних фахівців та практиків з виробництва:

– директора ПрАТ«Інститут Автоматизованих Систем» (м. Харків) Колесника Олексія Броніславовича, кандидата технічних наук;

– завідувача відділу Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, д.т.н., професора К.В.Аврамова;

– старшого наукового співробітника відділу Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, д.т.н., с.н.с. О.В. Панкратова.