Наукова робота

На кафедрі системотехніки діє визнана в Україні та за її межами наукова школа «Розробка методології та інструментальних засобів аналізу й синтезу інтегрованих інформаційно-управляючих систем великомасштабних соціально-економічних і технічних об’єктів», науковий керівник – доктор технічних наук, професор Гребеннік І.В.

У рамках наукової школи розробляються такі фундаментальні напрямки:

 • дослідження і розробка принципів побудови і методів проектування систем підтримки прийняття рішень;
 • застосування сучасних інформаційних технологій проектування складних систем;
 • дослідження методологічних основ проектування й управління в організаційно-технологічних системах;
 • розвиток методів імітаційного й оптимізаційного моделювання;
 • теорія прийняття рішень в умовах багатокритеріальності;
 • розробка теорії управління соціальними групами;
 • математичне моделювання і методи прикладної математики;
 • інформатизація соціально-економічної сфери;
 • проектування інформаційно-аналітичних систем надзвичайних ситуацій;
 • інформаційні технології в задачах геометричного проектування;
 • методологія системного аналізу і проектування сучасних комп’ютеризованих бізнес-систем;
 • інформаційні технології реінжинірингу бізнес-процесів;
 • інформаційне забезпечення управління рухомими об’єктами (зв’язок, навігація, спостереження).

Основні наукові дослідження кафедри системотехніки виконуються за напрямами:

 • «Математичні моделі та методи структурно-топологічного синтезу територіально розподілених об’єктів», науковий керівник – доктор технічних наук, професор Безкоровайний В.В.;
 • «Математичне моделювання та розв’язання задач комбінаторної оптимізації у геометричному проектуванні, науковий керівник – доктор технічних наук, професор Гребеннік І.В.;
 • «Системний аналіз, моделювання та оптимізація складних соціально-економічних систем» – наукові керівники – кандидат технічних наук, професор Калита Н.І., доктор технічних наук, професор Нечипоренко А.С.

При кафедрі системотехніки діє аспірантура і докторантура за спеціальностями:

 • 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи;
 • 05.13.06 – Інформаційні технології;
 • 05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт.

За матеріалами наукових досліджень на кафедрі за останні роки підготовлено і захищено 12 кандидатських дисертацій.

Науково-дослідна робота студентів проводиться на кафедрі системотехніки з метою підвищення рівня професійної підготовки майбутніх випускників ХНУРЕ та розвитку їх творчих можливостей. Індивідуальне керівництво роботами студентів здійснюють провідні науково-педагогічні працівники за усіма науковими напрямками, що діють на кафедрі. У 2015 році укладено та підписано договір про співробітництво кафедри системотехніки із Інститутом проблем машинобудування НАН України (ІПМаш НАНУ), в рамках якого здійснюється науково-технічне співробітництво, планується стажування викладачів, практика студентів кафедри. Троє співробітників відділу математичного моделювання та оптимального проектування ІПМаш НАНУ працюють за сумісництвом на кафедрі СТ.

Наукові розробки кафедри знайшли своє втілення при виконанні науково-дослідних робіт, що виконувались за рахунок державного бюджету:

– № ДР 0115U001522, Д/Б № 293 «Розробка методології і математичних моделей соціально-економічних систем при реалізації концепції їх стійкого розвитку», науковий керівник професор Гребеннік І.В., 2015–2017 рр.;

– № ДР 0115U001522, Д/Б № 293-1 «Розробка математичних моделей реалізації концепції стійкого розвитку соціально-економічних систем», науковий керівник розділу доц. Губаренко Є.В., 2015–2017 рр.;

– № ДР 0115U001522, Д/Б № 293-2 «Генерація комбінаторних конфігу­рацій в задачах математичного моделювання стійкого розвитку соціально-економічних систем», науковий керівник розділу проф. Гребеннік І.В., 2015–2017 рр.;

– № ДР 0115U001522, Д/Б № 293-3 «Розробка математичних моделей і методів реінжинірингу топологічних структур територіально розподілених об’єктів», науковий керівник розділу проф. Безкоровайний В.В., 2015–2017 рр.

Перелік захищених дисертаційних робіт співробітниками кафедри системотехніки

2019 рік

 1. Асистент кафедри системотехніки ХНУРЕ Жернова Поліна Євгеніївна; назва дисертації – «Нечітка кластеризація потоків даних за умов невідомої кількості кластерів» (спеціальність 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту);

2021 рік

 1. Старший викладач кафедри системотехніки ХНУРЕ Урняєва Інна Анатоліївна; назва дисертації – «Оптимізаційні задачі завантаження контейнерів: математичні моделі, методи розв’язання і застосування» (124 – системний аналіз, галузь знань 12 – інформаційні технології);
 2. Старший викладач кафедри системотехніки ХНУРЕ Морозова Анна Іванівна; назва дисертації – «Математичне моделювання об’єктів авіаційної промисловості і машинобудівних деталей для реалізації на 3D-принтері» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи);
 3. Асистент кафедри системотехніки ХНУРЕ Чорна Ольга Сергіївна; назва дисертації – «Математичні моделі та методи оптимізації на циклічних перестановках і їх застосування» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи);
 4. Асистент кафедри системотехніки ХНУРЕ Булах Віталій Анатолійович; назва дисертації – «Інформаційна технологія класифікації впорядкованих масивів даних із фрактальними властивостями методами машинного навчання» (05.13.06 – інформаційні технології);
 5. Асистент кафедри системотехніки ХНУРЕ Яцик Микола Васильович; назва дисертації – «Моделі та обчислювальні методи дослідження нелінійних шарових електродинамічних структур» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).