Наукова робота

На кафедрі системотехніки діє визнана в Україні та за її межами наукова школа «Розробка методології та інструментальних засобів аналізу й синтезу інтегрованих інформаційно-управляючих систем великомасштабних соціально-економічних і технічних об’єктів», науковий керівник – доктор технічних наук, професор Гребеннік І.В.

У рамках наукової школи розробляються такі фундаментальні напрямки:
 • дослідження і розробка принципів побудови і методів проектування систем підтримки прийняття рішень;
 • застосування сучасних інформаційних технологій проектування складних систем;
 • дослідження методологічних основ проектування й управління в організаційно-технологічних системах;
 • розвиток методів імітаційного й оптимізаційного моделювання;
 • теорія прийняття рішень в умовах багатокритеріальності;
 • розробка теорії управління соціальними групами;
 • математичне моделювання і методи прикладної математики;
 • інформатизація соціально-економічної сфери;
 • проектування інформаційно-аналітичних систем надзвичайних ситуацій;
 • інформаційні технології в задачах геометричного проектування;
 • методологія системного аналізу і проектування сучасних комп’ютеризованих бізнес-систем;
 • інформаційні технології реінжинірингу бізнес-процесів;
 • інформаційне забезпечення управління рухомими об’єктами (зв’язок, навігація, спостереження).
Основні наукові дослідження кафедри системотехніки виконуються за напрямами:
 • «Математичні моделі та методи структурно-топологічного синтезу територіально розподілених об’єктів», науковий керівник – доктор технічних наук, професор Безкоровайний В.В.;
 • «Математичне моделювання та розв’язання задач комбінаторної оптимізації у геометричному проектуванні, науковий керівник – доктор технічних наук, професор Гребеннік І.В.;
 • «Системний аналіз, моделювання та оптимізація складних соціально-економічних систем» – наукові керівники – кандидат технічних наук, доцент Калита Н.І., доктор технічних наук, доцент Нечипоренко А.С.
При кафедрі системотехніки діє аспірантура і докторантура за спеціальностями:
 • 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи;
 • 05.13.06 – Інформаційні технології;
 • 05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт.

На цей час в аспірантурі навчається 4 аспіранти та 1 докторант.
За матеріалами наукових досліджень на кафедрі за останні роки підготовлено і захищено 12 кандидатських дисертацій.
Науково-дослідна робота студентів проводиться на кафедрі системотехніки з метою підвищення рівня професійної підготовки майбутніх випускників ХНУРЕ та розвитку їх творчих можливостей. Індивідуальне керівництво роботами студентів здійснюють провідні науково-педагогічні працівники за усіма науковими напрямками, що діють на кафедрі. У 2015 році укладено та підписано договір про співробітництво кафедри системотехніки із Інститутом проблем машинобудування НАН України (ІПМаш НАНУ), в рамках якого здійснюється науково-технічне співробітництво, планується стажування викладачів, практика студентів кафедри. Троє співробітників відділу математичного моделювання та оптимального проектування ІПМаш НАНУ працюють за сумісництвом на кафедрі СТ.