Навчально-наукова лабораторія “Моделювання систем”

Навчально-наукова лабораторія «Моделювання систем» створена з метою ефективної організації процесу підготовки фахівців за спеціальностями: 122 Комп’ютерні науки, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, випускників зі спеціалізацій «Інформаційні технології проектування» та «Системне проектування», організації науково-методичної роботи професорсько-викладацького складу, магістрантів та аспірантів кафедри системотехніки, розвитку студентської наукової роботи, науково-технічного співробітництва кафедри з підприємствами в галузі інформаційних технологій та комп’ютеризованих систем управління та автоматики.

Основними завданнями навчально-наукової лабораторії «Моделювання систем» є:

 • організація і проведення навчальних занять у галузі моделювання систем, імітаційного моделювання, методів та засобів структурного проектування, методів візуалізації досліджуваних систем, моделювання ефективності та продуктивності обчислювальних систем на базі технологій віртуалізації в межах освітніх спеціальностей кафедри системотехніки;
 • організація і проведення, в тому числі, спільно з іншими підрозділами університету та сторонніми організаціями семінарів, вебінарів, науково-практичних і онлайн-конференцій, круглих столів;
 • впровадження інноваційних технологій навчання студентів, розвиток творчої ініціативи студентів, залучення їх до наукової роботи кафедри;
 • організація на базі лабораторії наукових досліджень магістрів та аспірантів кафедри;
 • організація стажування співробітників сторонніх організацій та дослідницької практики магістрів;
 • підготовка та видання монографій, статей та доповідей, навчальних посібників та методичних вказівок, наукової роботи шляхом залучення студентів до наукових досліджень в галузі розробки нових інформаційних технологій, підготовки спільних із студентами наукових публікацій, доповідей, експонатів до виставок;
 • організація збору і вивчення науково-технічної інформації за напрямами наукової діяльності лабораторії, проведення аналізу та теоретичного узагальнення наукових даних, результатів експериментів і моделювання.

Основні функції навчально-наукової лабораторії:

 • дослідження і розвиток принципів побудови і методів проектування розподілених систем обробки інформації;
 • застосування сучасних інформаційних технологій дослідження складних систем;
 • дослідження ефективності та продуктивності обчислювальних систем на базі технологій віртуалізації;
 • розвиток методів імітаційного моделювання, математичних моделей та методів структурно-топологічного синтезу територіально-розподілених об’єктів;
 • розвиток методів та засобів структурного проектування, методів візуалізації досліджуваних систем.

На базі лабораторії працює науковий студентський гурток “Розробка інструментальних засобів візуального проектування”. Керівник – к.т.н., проф. Іванов В.Г.

За результатами діяльності лабораторії опубліковано:

 • Безкоровайний В.В., Нефьодов Л.І., Русскін В.М. Математична модель структурно-топологічної оптимізації логістичних мереж. Вісник Харківського національного автомо-більно-дорожнього університету, 2021. Вип. 95. Фахове
 • A. Pankratov, V. Komyak, K. Kyazim, V.V. Komyak, O. Tarasenko, O. Antoshkin, I. Mishcheriakov, M. Dolhodush. Building a model and an algorithm for modeling the movement of people carrying goods when they are evacuated from premises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021, Vol. 3 No. 4 (111). pp. 43-50. (фахове) (SCOPUS)
 • Безкоровайний В.В., Колесник Л.В. Математична модель багатокритеріальної задачі реінжинірингу фізичних структур розподілених баз даних. Міжнар. наук.-практ. конф. “Мате-матичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами” (ММП-2021), Коблево, 13-17 вересня 2021 Зб. праць. Харків: ХНУРЕ, 2021. С. 44-47.
 • Ivan Nikolaev, Oleksandr Khriapkin, Mykola Kaliuzhnyi, Victoriia Kolisnyk. The Computer Modeling of Aircraft Recognition by the Onboard Radiating Signal Features Based on the Similarity Indices Calculation Algorithm. 2020 IEEE Ukrainian Microwave Week (UkrMW) 21-25 Sept. 2020 Kharkiv, Ukraine INSPEC Accession Number: 20192485 DOI: 10.1109/UkrMW49653.2020.9252602

Науковий керівник – Іванов Валерій Геннадійович, професор кафедри системотехніки, кандидат технічних наук.

Контакти: Корпус «А», кімн. № 270.