Науково-навчальний центр інформатизації органів управління

Центр інформатизації органів управління (ННЦІОУ) ХНУРЕ утворено при кафедрі системотехніки з метою подальшого розвитку фундаментальних та прикладних досліджень у галузі систем інформаційного забезпечення та підготовки прийняття рішень для органів управління різного рівня, підвищення ефективності використання наукового потенціалу кафедри, факультету та покращення підготовки науково-педагогічних кадрів і студентів.

Основні завдання центру:

 • проведення науково-дослідної, виробничої, педагогічної діяльності, надання послуг органам управління, населенню тощо у галузі інформатизації за тематикою кафедри системотехніки (розробка математичних моделей, алгоритмів та розв’язання функціональних задач або комплексів задач територіально-розподілених систем організаційного управління);
 • вивчення та обмін досвідом роботи у споріднених науково-дослідних установах, ЗВО та підприємствах шляхом участі у роботі науково-технічних конференцій, семінарів, виставок тощо з метою узагальнення інформації та підвищення рівня проведення науково-дослідних робіт;
 • сприяння удосконаленню навчального процесу кафедри системотехніки, залучення студентів до виконання досліджень, використання результатів досліджень у навчальному процесі та при організації курсового й дипломного проектування;
 • проведення теоретичних досліджень та прикладних розробок у галузі математичного моделювання, прийняття рішень та управління регіональними соціально-економічними системами.

Центр провадить наукову, науково-технічну та педагогічну діяльність, міжнародне наукове співробітництво, підготовку кадрів тощо, в галузі моделювання та створення інтелектуальних інформаційних систем підтримки прийняття рішень органів управління; бере участь у розробці та реалізації галузевих, регіональних інноваційних проектів і програм з метою впровадження сучасних інформаційних технологій, процесів і продуктів; організовує збір і вивчення науково-технічної інформації за напрямами наукової діяльності, проводить аналіз та теоретичне узагальнення наукових даних, результатів експериментів і моделювання.

За результатами діяльності лабораторії:

Виконано Д/б № 293 «Розробка методології і математичних моделей соціально-економічних систем при реалізації концепції їх стійкого розвитку», 2015–2017 рр., науковий керівник проф. Гребеннік І.В.

Опубліковано:

 • Петров Э., Петров К. Компараторная идентификация моделей многофакторного оценивания. – Saarbrucken, Germany: Palmarium Academic Publishing, 2014. – 224 с. http://www.setbook.com.ua/books/2014814.html
 • Губаренко Е.В., Овезгельдыев А.О., Петров Э.Г. Модели и методы управления устойчивым развитием социально-экономических систем: монография / Е.В. Губаренко А.О. Овезгельдыев, Э.Г. Петров; под общ. ред. Э.Г. Петрова. – Херсон: Гринь Д.С., 2013 –252 с.
 • Dyomina V., Bilova T., Pobizhenko I. Information System to Support Internal Quality Assurance of Educational Programs. Proceedings of the 17th Intern. Conf. on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. (має імпакт-фактор). Volume I: Main Conference, PhD Symposium, and Posters. (Kherson, Ukraine, September 28 – October 2, 2021). P. 173-181. URL http://icteri.org/icteri-2021/proceedings/volume-1/20210173.pdf
 • Beskorovainyi V., Russkin V. Formalization of optimization task in corporate computer network reengineering projects. Міжнар. наук.-практ. конф. “Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами” (ММП-2021), Коблево, 13-17 вересня 2021 Зб. праць. Харків: ХНУРЕ, 2021. С. 8-10.
 • Безкоровайний В.В., Семенець В. В. Формалізація задачі ре-інжинірингу топологіч-них структур наземних мереж екологічного моніторингу. Міжнар. наук.-практ. конф. «Інтелектуальні системи та інформаційні технології»: Матер. конф. –. Одеса, 2021. С. 362-366.
 • Dyomina V., Bilova T., Pobizhenko I. Modeling Regional Level Control System Using Fuzzy Cognitive Maps. Information systems and technologies IST-2021: Proceedings of the 10-th Intern. Scientific and Technical Conf. September 13-19, 2021 Kharkiv – Odesa, Ukraine. P. 119-124.
 • Beskorovainyi V., Kolesnyk L. Interval model of multi-criterion task of reengineering physical structures of distributed databases // Intelligent information systems for decision support in project and program management: Collective monograph edited by I. Linde (розділ монографії). European University Press. Riga: ISMA, 2021. Р. 7-14.
 • Beskorovainyi V., Russkin V. Directed search of variants in technologies for reengineering of corporate computer networks // Intelligent information systems for decision support in project and program management: Collective monograph edited by I. Linde (розділ монографії) European University Press. Riga: ISMA, 2021. Р. 15-24.
 • Hubarenko M., Spasybin M., Grebennik I., Semenets V., Hubarenko Y. Creating a List of Works on Reconstruction of Infrastructure Elements in Natural Disasters Based on Information Technologies. IFIPAICT, Springer, Cham, volume 622, pp 144-159.
 • Судік А. О., Безкоровайний В. В. Системологічний аналіз проблеми оптимізації логістичних мереж. Міжнар. наук.-прак. конф. «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» / Зб. тез доп. ( Харків, 15 бер. 2021 р.). Харків: НАНГ 2021. С. 71-72.
 • Безкоровайний В. В. Виділення підмножин ефективних варіантів для інформаційних технологій підтримки прийняття рішень. Міжнар. наук.-практ. конф. «Застосування інформацій-них технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» / Зб. тез доп. (15 бер. 2021.). Харків: НАНГ 2021. С. 77-79.
 • Губаренко М.С. Огляд нейронних мереж для обробки тривимірних зображень. Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» Зб. матер. – К.: КНУКіМ, 22-23 квіт. 2021 р. с. 68-70.
 • Шалимов А.А., Іванов В.Г. Важливість вибору та особливості подання контенту соціальної мережі. Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» Зб. матер. – К.: КНУКіМ, 22-23 квіт. 2021 р.